وقتي رفتي…

وقتي رفتي
كشتي هايم غرق شد،
هواپيما ها سقوط كردند،
قطار ها به هم برخورد كردند،
معدن ريزش كرد و سيل همه جارا فرا گرفت…
تو رفته بودي و مديريت بحران فقط “سكوت” كرد…

هدا_د_پ_ر

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.